Adatvédelm

Adatkezelési Tájékoztató
Avicenna Med & Dent Betéti Társaság

(székhely: 1125, Budapest, Városkúti út 19., telephely: 1067 Budapest, Podmaniczky
utca 33. III. em. 8; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma:

01-06-769642; adószáma: 22174277-2-43)

1. Bevezető:
Az Avicenna Med & Dent Betéti Társaság által üzemeltetett Fogorvosi Rendelő
működése során eddig is körültekintően járt el ügyfelei, kliensei adatainak kezelése
során, ami kiterjed az http://www.avicenna-med.hu honlapra látogató érdeklődők, és
meglévő ügyfelelink adataira is. Ezúton szeretném magam és munkatársam nevében
kifejezni, mennyire fontosak számunkra az Ön személyes adatai, és jelen
tájékoztatóval eleget téve az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt tájékoztatási
kötelezettségnek, hangsúlyozni, hogy azt magunkra nézve kötelezőnek tekintjük és a
honlap vonatkozásában az alábbiak szerint tartjuk tiszteletben az Ön személyes
adatait érintő alapvető emberi jogait.

2. Honlapon érintett adatalanyok, adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, ideje
A fenti honlap statikus felület, amelyen természetes személyek adatai kizárólag a
látogatók elektronikus nyomaira terjednek ki, amelyeket viszont semmilyen analitikai
beállítással nem követünk, Önnel összefüggésbe hozható informatikai adatot nem
gyűjtünk, tárolunk, azokból semmilyen statisztikai vagy egyéb következtetést nem
vonunk le. Honlapun kizárólagos célja, hogy némi betekintést nyújtson az Avicenna
Med & Dent Betéti Társaság által üzemeltetett Fogorvosi Rendelő szolgáltatásainak
körében, valamint a honlapon található képek alapján benyomást szerezzen arról a
páciensközpontú és barátságos hangulatról, amellyel magam és munkatársam magas
színvonalú ellátást nyújt, amennyiben a honlapon feltüntetett elérhetőségen felveszi
velünk a kapcsolatot. A honlap felületén páciensregisztráció és előjegyzés sincs, tehát
semmiféle adatkezelési kockázatot nem képvisel a honlap látogatása.
A fent leírt igen szűk körű adatok kezelésének jogalapja az Ön ráutaló magatartással
kifejezett hozzájárulása, amely a honlap meglátogatásában nyilvánul meg.

3. Adatkezelő, Adatfeldolgozó
Az Általános Adatvédelmi Rendelet adatkezelési meghatározásait használva
tájékoztatni szeretném, hogy
Adatkezelő:
Név: Avicenna Med & Dent Betéti Társaság, Dr. Farid-Monfared Ajang Armin
Székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 33. III. e 8.
Cégjegyzékszáma: 01-06-769642;
Adószáma: 22174277-2-43
Telefonszáma: +36 30 395 5218
E-mail címe: avicenna@avicenna-med.hu

Adatfeldolgozói megállapodás keretében folytatva tevékenységét, a honlapot
üzemelteti:
Adatfeldolgozó:
Czéh Tamás egyéni vállalkozó
Székhely: 5600 Békéscsaba, Vidovszky utca 9-11,
Adószám: 62455749-3-24
A honlap tárhelyét cégünk az alábbi gazdálkodó szervezettől béreli:
Név: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5./56
Adószáma: 13504786-2-41
Kapcsolat: +36 1 430 1168
support@versanus.eu

Az adatkezelés helyszíne: Avicenna Med & Dent Bt. Fogorvosi Rendelő
Székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 33. III. e 8.
Cégjegyzékszáma: 01-06-769642;
Adószáma: 22174277-2-43
Telefonszáma: +36 30 395 5218
E-mail száma: avicenna@avicenna-med.hu

4. Az Ön jogai
Ön tájékoztatást kérhetnek személyes adatiak kezeléséről, kérheti helyesbítését,
pontosítását, törlését, korlátozását, tiltakozhat adatai kezelése ellen, amely jogok
gyakorlására vonatkozó szándékát a fenti adatkezelőnek címezve postai vagy
elektronikus úton, vagy akár a telephelyen személyesen írásban is megtehet. Az Ön
ezirányú kérésére megfelelő tájékoztatást küldünk vagy esetlegesen a teljesítés
megvalósíthatatlanságáról részletes indoklás mellett 1 hónapon belül értesítjük.
Természetesen amennyiben Avicenna Med & Dent Betéti Társaság adatkezelésével
kapcsolatban problémája van, vagy észrevételét szeretné megosztani, kérem,
forduljon bizalommal Avicenna Med & Dent Betéti Társaság hoz az:
avicenna@avicenna-med.hu e-mail címen.

5. Adatbiztonság
Az Avicenna Med & Dent Bt. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében mindent
megtesz a biztonságos adatkezelés elősegítése érdekében, hogy biztosítsa az általa
kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra
hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, és gondoskodik az ehhez szükséges
technikai feltételek fennállásának biztosítására.

6. Panasztétel lehetősége adatvédelmi jogszerűtlenség észlelése esetén
Ön, mint adatkezeléssel érintett természetes személy bármikor élhet önrendelkezési
jogai gyakorlására való igényével, továbbá az adatkezelő tevőleges vagy mulasztásból
fakadó magatartására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy
írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus
levélben) közölheti az alábbi elérhetőségen.
Név: Avicenna Med & Dent Betéti Társaság, Dr. Farid-Monfared Ajang Armin
Székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 33. III. e 8.
Telefonszáma: +36 30 395 5218
E-mail száma: avicenna@avicenna-med.hu
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Avicenna Med
& Dent Betéti Társaság a felvételüktől számított 5 évig kezeli az 1997. évi CLIV.
törvény 29. § 4. bek. alapján 5 évig, fogyasztóvédelmi ügyek esetében a 1997. évi
CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján 5 évig, kötelezően.

7. Hatósági panasztétel
Ön, mint érintett önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal
élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Panasztétel módja {előre elkészített formanyomtatványon, kinek; NAIH.
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt
személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén
bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájában is lehet élni:
Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székelye: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

8. Jogorvoslat, kártérítés
Amennyiben Avicenna Med & Dent Betéti Társaság az Ön adatainak jogellenes
kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek tevőleges vagy
mulasztásból adódó megszegésével másnak kárt okoz, akkor köteles a kárt
megtéríteni. Kártérítési keresetet a lakóhelye szerint illetékes bíróságon nyújthat be.
Illetékes bíróságot keresse az alábbi linken:
https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

9. Tájékoztatási kötelem
Amennyiben a fenti tájékoztatást nem találja kielégítőnek, vagy Avicenna
Med & Dent Betéti Társaság adatkezelési gyakorlatáról bármi kérdése merül fel,
akkor részletes Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről dokumentumot megtalálja
Rendelőnk várótermében, illetve kérésére elektronikusan is rendelkezésére bocsátjuk
az Általános Adatvédelmi Rendelet és a józan belátásunk értelmében a lehető
leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül.

10. Záró rendelkezések
Avicenna Med & Dent Betéti Társaság tevékenységi körébe tartozó
tevékenységeivel kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi irányelvek folyamatosan
elérhetők avicenna@avicenna-med.hu e-mail címen vagy személyesen a 1067
Budapest, Podmaniczky utca 33. III. e 8. címen annak a jognak a fenntartása mellett,
hogy a jelen tájékoztatót, illetve az Általános tájékoztatót szükség esetén –
körülmények, kamarai magatartási kódexek, felügyeleti hatóság iránymutatásainak
részletesebbé válásával – megváltoztassuk. Az esetleges változtatásokról honlapunkon
tájékoztatjuk. Amennyiben olyan kérdése merül fel, ami a jelen tájékoztató alapján
nem egyértelmű, kérjük, bátran forduljon hozzánk, az avicenna@avicenna-med.hu e-
mail címen vagy személyesen a 1067 Budapest, Podmaniczky utca 33. III. e 8. címen.
Jelen tájékoztató tartalma szellemi terméknek minősül, amely tulajdonosa az
Avicenna Med & Dent Betéti Társaság.
GDPR 2018.május 25-ei hatályba lépésével is egy tanulási folyamat egyik állomása.
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy kellő szakmai segítséggel mielőbb
megfeleljünk a törvényi szabályozás valamennyi kitételének az érthető és átlátható
kommunikálás követelményét szem előtt tartva. Előre is köszönjük türelmét és
visszajelzését tájékoztatóra vonatkozóan.
Üdvözlettel:
Avicenna Med & Dent Betéti Társaság
Dr. Farid-Monfared Ajang Armin